1. ШКОЛСКИ ОДБОР

Орган управљања је Школски одбор, који има 9 чланова, и то по три представника запослених, родитеља односно законских заступника ученика и јединице локалне самоуправе.

Чланови Школског одбора су:

  1. Дарко Манић, (председник)
  2. Сања Хаџиахметовић, (заменик председника)
  3. Бојан Савић
  4. Милица Тодоровић
  5. Тамара Радивојевић
  6. Гордана Јелић
  7. Марија Гајић
  8. Марко Јанковић
  9. Мирослав Пекић

Мандат чланова Школског одбора у садашњем сазиву почиње од 23. јула 2018. године и траје четири године.