ROK ZA PRIJAVLJIVANJE TAKMIČARA  JE PRODUŽEN DO 20. FEBRUARA 2023. GODINE

PRAVILNIK TAKMIČENjA

Član 1.

Takmičenje se održava u Beogradu u Muzičkoj školi „Stanislav Binički”.

6. i 7. mart – Violina, violončelo

Sala škole na Novom Beogradu, Bulevar Zorana Đinđića 152 a

7. i 8. mart Klavir i klavirski duo

Sala škole na Senjaku, Senjačka 31

9. i 10. mart – Solo pevanje

Sala škole na Senjaku, Senjačka 31

10. mart – Harmonika

Sala škole na Novom Beogradu, Bulevar Zorana Đinđića 152 a

11. mart – Solfeđo i Teorija muzike

Odeljenje na Novom Beogradu, Bulevar Zorana Đinđića 152 a

13. mart – Završni koncert laureata disciplina Klavir, Gudači, Harmonika i Solo pevanje – Sala škole na Senjaku, Senjačka 31

Član 2.

PROPOZICIJE TAKMIČENjA

KLAVIR

I razred do 5 minuta (program po slobodnom izboru)

II razred do 6 minuta (program po slobodnom izboru)

III razred do 8 minuta. (program po slobodnom izboru sa obaveznim I stavom sonatine ili sonate)

IV razred do 10 minuta (program po slobodnom

izboru sa obaveznim I stavom sonatine ili sonate)

V razred do 12 minuta (program po slobodnom izboru sa obaveznim I stavom sonate)

VI razred do 12 minuta (program po slobodnom izboru sa obaveznim I stavom sonate)

Program se izvodi napamet.

KLAVIRSKA DUA

Pretkategorija: I, II razred do 4 minuta

Dve ili više kompozicija po slobodnom izboru, za dva klavira ili četvororučno.

I kategorija: III, IV razred do 6 minuta

Dve ili više kompozicija po slobodnom izboru,

za dva klavira ili četvororučno.

II kategorija: V, VI razred do 10 minuta

Dve ili više kompozicija različitih stilskih epoha, za dva klavira ili četvororučno.

Program se izvodi iz nota ili napamet.

GUDAČI

VIOLINA / VIOLONČELO

Osnovna muzička škola

Dve kompozicije po slobodnom izboru uz klavirsku pratnju.

I razred –do 5 minuta

II razred – do 6 minuta

III razred do 7 minuta

IV razred do 8 minuta

V razred –do 10 minuta

VI razred – do 12 minuta

Srednja muzička škola

Dve ili tri kompozicije po slobodnom izboru, od kojih je najmanje jedna uz obaveznu klavirsku pratnju.

I razred – do 14 minuta

II razred – do 16 minuta

III razred – do 20 minuta

IV razred – do 25 minuta

Program se izvodi napamet.

HARMONIKA

Osnovna muzička škola

Najmanje dve kompozicije po slobodnom izboru:

Pripremni i I razred do 4 minuta

II razred do 5 minuta

III razred do 6 minuta

IV razred do 8 minuta

V razred do 10 minuta

VI razred do 12 minuta

Srednja muzička škola

Obavezna je jedna kompozicija nastala do 1800.godine i program po slobodnom izboru.

I razred – do 14 minuta

II razred – do 16 minuta

III razred – do 18 minuta

IV razred – do 20 minuta

Program se izvodi napamet.

SOLFEĐO

III razred

Melodijski primer: prima vista u violinskom ključu, dužine osam taktova u tonalitetima do jednog predznaka i taktu sa četvrtinom kao jedinicom brojanja.

Parlato: primer u bas-ključu sa četvrtinom kao jedinicom brojanja. Gradivo II razreda.

IV razred šestogodišnje i III razred četvorogodišnje

Melodijski primer: prima vista u violinskom ključu u tonalitetima do dva predznaka. Dužina osam taktova u taktu sa četvrtinom kao jedinicom brojanja.

Parlato: Primer u bas-ključu sa četvrtinom i osminom kao jedinicom brojanja. Gradivo III razreda.

V razred

Melodijski primer: prima vista u violinskom ključu u tonalitetima do tri predznaka sa četvrtinom, osminom i četvrtinom sa tačkom kao jedinicom brojanja; dužine osam taktova.

Parlato: Primer u bas ključu u taktu sa četvtrinom, osminom, četvrtinom sa tačkom i polovinom kao jedinicom brojanja; dužine osam taktova. Gradivo IV razreda.

VI razred šestogodišnje i IV razred četvorogodišnje škole

Melodijski primer: prima vista u violinskom ključu. Dijatonika sa alteracijama u tonalitetima do četiri predznaka, dužine do dvanaest taktova sa četvrtinom, osminom i četvrtinom sa tačkom kao jedinicom brojanja. Poštovanje svih oznaka tempo; dinamika; fraziranje.

Parlato: Parlato primer u bas-ključu sa četvrtinom, osminom, četvrtinom sa tačkom i polovinom kao jedinicom brojanja. Dužine do dvanaest taktova. Gradivo VI razreda.

NAPOMENA: Za melodijske vežbe – potvrda tonaliteta preko kamertona.

TEORIJA MUZIKE

Izrada testa traje 45 minuta

II razred

Zadaci su u violinskom ključu

 1. Napisati tonove koji nedostaju tako da se dobije tražena lestvica (lestvice do 1 predznaka);
 1. Upisati zadate tonove (visinu i trajanje) i dodati pauze koje nedostaju (takt 3/4 i 4/4);
 1. Upisati T (tačno) pored napisanog niza ritmičkih vrednosti poređanih od najkraće do najduže (ili obnuto);
 1. Zaokružiti vrstu takta koja odgovara zadatoj melodiji (jedinica brojanja četvrina i osmina);
 1. Zaokružiti odgovor sa T (tačno) ili N (netačno) – pitanja iz oblasti lestvica, tonskih visina i ritmičkih vrednosti;
 2. Povezati interval sa njegovom šifrom (intervali do Č5);
 3. Dopisati taktice (jedinica brojanja četvrtina).

III razred šestogodišnje i II razred četvorogodišnje OMŠ

Zadaci su u violinskom ključu

Lestvice do 2 predznaka:

 1. Napisati predznake zadatih lestvica ili prepoznati lestvicu na osnovu zadatih predznaka;
 2. Dopisati predznake da lestvični niz bude tačan;
 3. Pronaći grešku u zapisanom lestvičnom nizu;
 4. Izgraditi i prepoznati zadate intervale (naviše i naniže do Č5) i napisati da li su tačni ili netačni napisani intervali (kod izgradnje zadati su samo osnovni tonovi, bez hromatskih);
 5. Izgraditi i prepoznati zadate trozvuke i napisati da li su tačni ili netačni napisani kvintakordi (D5/3 i M5/3) – kod izgradnje zadati su samo osnovni tonovi, bez hromatskih;
 6. Dopuniti zadate taktove ponuđenim ritmičkim vrednostima (gradivo drugog razreda);
 7. Kojoj vrsti takta pripadaju napisani taktovi od ponuđenih odgovora (gradivo drugog razreda);
 8. Poznavanje imena tonova.

IV razred

Zadaci su u violinskom ključu

Lestvice do 2 predznaka:

 1. Dopisati (dopuniti) predznake ili paralelnu lestvicu od zadate lestvice,
 2. Odgovoriti na pitanja iz oblasti lestvica sa T (tačno) ili N (netačno);
 3. Odrediti veličinu i vrstu intervala u zadatoj melodiji i odrediti u kojoj je lestvici (lestvice do 2 predznaka);
 4. Upisati osnovni oblik zadatog trozvuka i napisati koji je oblik i vrsta napisanog obrtaja (durski ili molski);
 5. Povezati kvintakorde na zadatim stupnjevima sa odgovarajućim tonalitetom. (lestvica do 2 predznaka);
 6. Dopuniti ritmički primer napisanim ritmičkim vrednostima (jedinica brojanja: četvrtina, osmina, polovina, četvrtina sa tačkom);
 7. Povezati odgovarajuću ritmičku vrednost sa zbirom prethodnih vrednosti.

V razred šestogodišnje i III razred četvorogodišnje OMŠ

Zadaci su u violinskom i bas ključu

 1. Prebaciti zadatu melodiju iz violinskog u bas ključ i iz četvrtinskog u polovinski ili osminski takt;
 2. Zaokružiti vrstu takta koja odgovara napisanoj melodiji;
 3. Izgraditi zadate intervale naviše i naniže (do Č8);
 4. Odrediti vrstu i veličinu intervala u zadatom dvoglasnom primeru (do C8);
 5. Zaokružiti tačno napisane predznake zadatih lestvica (do 4 predznaka);
 6. Dopuniti zadat lestvični niz (lestvice do 4 predznaka);
 7. Zaokružiti tačan odgovor iz oblasti: vrste tetrahorada;
 8. Ispred napisanih tonova trozvuka upisati predznake tonaliteta a zatim i šifru dobijenih akorada;
 9. Napisati osnovni oblik trozvuka i odrediti kojem glavnom stupnju pripada (zaokružiti ponuđen odgovor);
 10. Uporediti tonske visine u maloj i prvoj oktavi (zaokružiti ponuđen odgovor).

VI razred šestogodišnje i IV razred četvorogodišnje OMŠ

Zadaci su u violinskom i bas ključu

 1. Odrediti vrstu i veličinu intervala u zadatoj melodiji (lestvice do 3 predznaka);
 2. Izgraditi 5/3 na glavnim stupnjevima zadate lestvice (lestvice do 3 predznaka);
 3. Izgraditi trozvuke na zadatim tonovima naviše i naniže (svi trozvuci), a u kvintakordima može da bude zadata terca (srednji ton);
 1. Izgraditi D7 i njegove obrtaje u zadatim lestvicama;
 2. Izgraditi zadate lestvice;
 3. Napisati donji ili gornji tetrahord u zadatim lestvicama i odrediti vrstu;
 4. Upisati taktice u zadatom primeru;*
 5. Dopuniti primer ponuđenim ritmičkim vrednostima.*

* NAPOMENA: U zadacima 7 i 8 jedinica brojanja je: četvrtina, osmina, polovina, četvrtina sa tačkom.

SOLO PEVANjE

Odvojeno nastupaju i posebno se ocenjuju ženski i muški glasovi.

Osnovna muzička škola

I razred ženski / muški glasovi

 1. Stari majstor
 2. Solo-pesma po slobodnom izboru (osim starog majstora) ili vokaliza

II razred ženski / muški glasovi

 1. Stari majstor
 2. Solo-pesma po slobodnom izboru (osim starog majstora)

III razred ženski / muški glasovi

 1. Stari majstor
 2. Solo-pesma po slobodnom izboru (osim starog majstora)

IV razred ženski / muški glasovi

 1. Stari majstor
 2. Solo-pesma po slobodnom izboru (osim starog majstora)

Srednja muzička škola

I razred ženski / muški glasovi

 1. Stari majstor
 2. Solo-pesma po slobodnom izboru(od klasicizma do danas, osim srpskih i ruskih kompozitora)
 3. Solo-pesma srpskog ili ruskog kompozitora

II razred ženski / muški glasovi

 1. Stari majstor
 2. Solo-pesma po slobodnom izboru (od klasicizma do danas, osim

srpskih i ruskih kompozitora)

 1. Solo-pesma srpskog ili ruskog kompozitora

III razred ženski / muški glasovi

 1. Stari majstor
 2. Solo-pesma po slobodnom izboru (od klasicizma do danas, osim

srpskih i ruskih kompozitora)

 1. Solo-pesma srpskog ili ruskog kompozitora
 2. Operska arija (od Glukove reforme)

IV razred ženski / muški glasovi

 1. Stari majstor
 2. Solo-pesma po slobodnom izboru (od klasicizma do danas, osim

srpskih i ruskih kompozitora)

 1. Solo-pesma srpskog ili ruskog kompozitora
 2. Operska arija (od Glukove reforme)

Program se izvodi napamet.

U svim kategorijama je dozvoljeno izvođenje u prepevu na srpski jezik.

Dozvoljeno je izvođenje narodnih pesama ali samo onih čiji je notni zapis potpisan od strane kompozitora klasične, umetničke muzike, kako srpskih tako i stranih.

Žiri može da dodeli specijalnu diplomu za najbolje izvedeno delo srpskog kompozitora.

Pesmu „Gde je onaj cvetak žuti“ Đovanija Batiste Pergolezija je dozvoljeno pevati kao pesmu po slobodnom izboru a ne kao starog majstora.

Član 3.

Žiri zadržava pravo da prekine takmičara čija dužina programa prelazi dozvoljenu minutažu.

Član 4.

Rad žirija

U radu žirija za svaku disciplinu učestvuju tri profesora od kojih je jedan predsednik i dva člana.

Predsednik žirija se bira na dan početka takmičenja.

Članovi žirija ne ocenjuju takmičare iz svojih klasa, kao i škola u kojima rade, odnosno u kojima su angažovani. Te takmičare će oceniti zamenik članova žirija.

Član 4.1

Izbor Laureata

Žiri može dodeliti zvanje Laureata kategorije (razreda) najbolje rangiranom takmičaru u kategoriji (razredu).

Zvanje Laureata kategorije se može dodeliti takmičaru isključivo sa osvojenim maksimalnim brojem poena (100).

U slučaju da u istoj kategoriji bude više takmičara sa osvojenih 100 poena, žiri odlučuje o pobedniku kategorije – Laureatu.

Od svih Laureata kategorija žiri može izabrati, odnosno proglasiti Laureata cele discipline

Član 4.2

Na završnom koncertu takmičenja učestvuju Laureati disciplina. Publika glasanjem dodeljuje Nagradu publike.

Član 5.

Uplata donacije za takmičenje

Donacije za takmičare iz Srbije uplaćuju se isključivo u dinarskoj valuti (RSD).

Donacije za takmičare iz inostranstva uplaćuju se isključivo u evrima (EUR).

Član 5.1

Visina donacije

Disciplina Solfeđo:

2.600,00 din. ili 25,00 evra

Disciplina Teorija muzike:

2.000,00 din. ili 20,00 evra

Takmičari koji se prijave za obe discipline

( Solfeđo i Teorija muzike ) uplaćuju donaciju u iznosu od

3.000,00 din. ili 30,00 evra ukupno.

Discipline Klavir, Klavirski duo, Violina, Violončelo, Harmonika, Solo pevanje:

Za učenike I ciklusa OMŠ

-za šestogodišnje školovanje: 1., 2. i 3. razred

-za četvorogodišnje školovanje: 1. i 2. razred

3.000,00 din. ili 30,00 evra

Za učenike II ciklusa OMŠ i učenike SMŠ*

-za šestogodišnje školovanje: od 4., 5. i 6. razred

-za četvorogodišnje školovanje: 3. i 4. razred četvorogodišnjeg školovanja

*SMŠ se odnosi na discipline solo pevanje, harmonika, violina i violončelo

3.600,00 din. ili 35,00 evra

Član 6.

Način uplate donacije za takmičenje:

Uplatnica mora da bude naslovljena isključivo na ime i prezime takmičara.

Član 6.3

Uplaćena donacija se ne refundira.

Sve eventualne troškove puta i smeštaja snose sami takmičari.

Član 7.

Za takmičenje je potrebno da se popuni onlajn prijava na sajtu:

https://binicki.edu.rs/

U prijavi je potrebno dostaviti sliku dokaza o uplati donacije

(priznanica)

Član 8.

Prijave se podnose do 13. februara 2023. godine

Član 9.

Bodovanje:

90-100 poena: I nagrada

80-89,99 poena: II nagrada

70-79,99 poena: III nagrada

60-69,99 poena: pohvala

Rezultati takmičenja će biti dostupni na oglasnoj tabli, kao i na sajtu škole:

https://binicki.edu.rs/

Član 10.

U slučaju uvođenja bilo koje epidemiološke mere koje bi sprečile održavanje takmičenja uživo, organizator zadržava pravo da u tom slučaju organizuje takmičenje onlajn o čemu će blagovremeno obavestiti takmičare.

Član 11.

Organizator takmičenja zadržava pravo promene rasporeda takmičenja i termine nastupa takmičara.

Direktor takmičenja

Đorđe Milošević

Sekretar takmičenja

Bojan Savić

Kontakt: takmicenje@binicki.edu.rs

Sekretar za disciplinu Klavir i Klavirski duo

Marko Altman

Kontakt: markoaltman@binicki.edu.rs

Sekretar za disciplinu Violina i Violončelo

Jelena Pralica

Kontakt: jelenapralica@binicki.edu.rs

Sekretar za disciplinu Solo pevanje

Jovanka Mihajlović

Kontakt: jovankamihajlovic@binicki.edu.rs

Sekretar za disciplinu Harmonika

Nebojša Aćimović

Kontakt: nebojsaacimovic@binicki.edu.rs

Sekretar za disciplinu Solfeđo

Aleksa Lončar

Kontakt: aleksaloncar@binicki.edu.rs

Za sve dodatne informacije možete se

obratite organizatoru takmičenja putem mejl adrese:

takmicenje@binicki.edu.rs

DISCIPLINA KLAVIR / KLAVIRSKI DUO

Radojka Ivanović, MŠ „Kosta Manojlović“ Zemun

Biljana Marjanović, MŠ „Vladimir Đorđević“ Beograd

Slađana Buklijaš, Glazbena škola Križevci, Hrvatska

Sonja Nešić, MŠ „Stanislav Binički“ Beograd

DISCIPLINA VIOLINA / VIOLONČELO

Ljubica Simonović-Veličković, MŠ Niš

Jelena Vukajlović, MŠ „Kosta Manojlović“ Zemun

Dejan Travica, MŠ „Mokranjac“ Beograd

DISCIPLINA SOLO PEVANJE

Valentina Taškova, MŠ „Mokranjac“ Beograd

Maja Đokić, MŠ „Dr Vojislav Vučković“ Beograd

Vladimir Bulatović, MŠ „Stevan Hristić“ Mladenovac

DISCIPLINA HARMONIKA

Danijela Rakić, MŠ „Kosta Manojlović“ Zemun

Snežana Vlastić, MŠ „Dr Miloje Milojević“ Kragujevac

Rade Soro, MŠ „Dr Vojislav Vučković“ Beograd

DISCIPLINA SOLFEĐO

Ivana Ivanović Simonović, MŠ „Stanislav Binički“ Beograd

Dragana Zoričić, MŠ „Mokranjac“ Beograd

Jovana Rajković Ilić, MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd

Ispitivač: Aleksandra Marić, MŠ „Stanković“Beograd

DISCIPLINA TEORIJA MUZIKE

Jelena Manić, MŠ „Stanislav Binički“ Beograd

Aleksandra Lazarević, MŠ “ Vladimir Đorđević“ Beograd

Branka Ivković Petronić, MŠ „Nevena Popović“ Grocka