Испити Разред Датум Место
Теорија музике Од 9 ч. 20. 6. 2024. Школа на Сењаку (Сењачка 31)
Солфеђо 1.   разред од 9 ч.

2.   разред од 10 ч.

3,4,5,6. разред од 10.30 ч.

 

Петак

21. 6. 2024.

Школа на Сењаку (Сењачка 31)
Клавир 1.   и 2. разред

од 9 ч.

 

3.   и 4. разред

од 9.45 ч.

 

5. и 6. разред од

Од 10.30 ч.

Понедељак

24. 6. 2024.

Школа на Сењаку (Сењачка 31)
Упоредни клавир
Хармоника Од 9 ч. Понедељак

24. 6. 2024.

Школа на Сењаку (Сењачка 31)
Гитара
Виолина
Соло певање
Хор Од 9 ч. 25. 6. 2024. Школа на Сењаку (Сењачка 31)