РЕГУЛАТИВА – ПРАВНИ АКТИ

ЗАКОНСКИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИЗакон о основама система образовања и васпитањаЗакон о основном образовањуИзмене и допуне Закона о oсновномобразовању и васпитању 2019.ПРАВИЛНИЦИПравилник о оцењивањ у ОМШПравилник о вредновању квалитета рада установеПримена Закона о заштити података о личностиПравилник о мерама начину и поступку заштите и безбедности ученика ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА [...]