PRAVILNIK I PROPOZICIJE TAKMIČENjA

Član 1.

Takmičenje se održava u Beogradu u Muzičkoj školi „Stanislav Binički”.

21. i 22. mart – Violina, violončelo

Sala škole na Novom Beogradu, Bulevar Zorana Đinđića 152 a (ulaz iz Studentske)

21. mart – Solo pevanje

Sala škole na Senjaku, Senjačka 31

24. mart – Solfeđo i Teorija muzike

Odeljenje na Novom Beogradu, Bulevar Zorana Đinđića 152 a (ulaz iz Studentske)

25. mart – Harmonika

Sala škole na Novom Beogradu, Bulevar Zorana Đinđića 152 a (ulaz iz Studentske)

25. i 26. mart – Klavir i klavirski duo „Andrija Čikić“

Sala škole na Senjaku, Senjačka 31

27. mart – Završni koncert laureata disciplina takmičenja i dodela specijalne nagrade publike za najbolje izvođenje na koncertu

Svečana sala škole, Senjačka 31

Član 2.

PROPOZICIJE TAKMIČENjA

KLAVIR „Andrija Čikić“

I razred – do 5 minuta (program po slobodnom izboru)

II razred – do 6 minuta (program po slobodnom izboru)

III razred – do 8 minuta (program po slobodnom izboru sa obaveznim I stavom sonatine ili sonate)
IV razred – do 10 minuta (program po slobodnom izboru sa obaveznim I stavom sonatine ili sonate ili klasičnim varijacijama)
V razred – do 12 minuta (program po slobodnom izboru sa obaveznim I stavom sonate ili klasičnim varijacijama)
VI razred – do 12 minuta (program po slobodnom izboru sa obaveznim I stavom sonate ili klasičnim varijacijama)
Program se izvodi napamet.

KLAVIRSKA DUA „Andrija Čikić“

Pretkategorija: I, II razred – do 4 minuta

Dve ili više kompozicija po slobodnom izboru, za dva klavira ili četvororučno.

I kategorija: III, IV razred – do 6 minuta

Dve ili više kompozicija po slobodnom izboru, za dva klavira ili četvororučno.

II kategorija: V, VI razred – do 10 minuta

Dve ili više kompozicija različitih stilskih epoha, za dva klavira ili četvororučno.
Program se izvodi iz nota ili napamet.

GUDAČI

VIOLINA / VIOLONČELO

Osnovna muzička škola

Dve kompozicije po slobodnom izboru uz klavirsku pratnju.

I razred – do 5 minuta

II razred – do 6 minuta

III razred – do 7 minuta

IV razred – do 8 minuta

V razred – do 10 minuta

VI razred – do 12 minuta
Program se izvodi napamet.

Srednja muzička škola

Dve ili tri kompozicije po slobodnom izboru, od kojih je najmanje jedna uz obaveznu klavirsku pratnju.
I razred – do 14 minuta
II razred – do 16 minuta
III razred – do 20 minuta

IV razred – do 25 minuta

Program se izvodi napamet.

HARMONIKA

Osnovna muzička škola

Najmanje dve kompozicije po slobodnom izboru.

Pripremni i I razred – do 4 minuta

II razred – do 5 minuta

III razred – do 6 minuta

IV razred – do 8 minuta

V razred – do 10 minuta

VI razred – do 12 minuta
Program se izvodi napamet.

Srednja muzička škola

Obavezna je jedna kompozicija nastala do 1800.godine i program po slobodnom izboru.
I razred – do 14 minuta

II razred – do 16 minuta

III razred – do 18 minuta

IV razred – do 20 minuta

Program se izvodi napamet.

SOLFEĐO

III razred šestogodišnje i I/II razred četvorogodišnje

Melodijski primer: prima vista – u violinskom ključu, dužine osam taktova u tonalitetima do jednog predznaka i taktu sa četvrtinom kao jedinicom brojanja.

Parlato: primer u bas-ključu sa četvrtinom kao jedinicom brojanja. Gradivo II razreda.
IV razred šestogodišnje i III razred četvorogodišnje

Melodijski primer: prima vista – u violinskom ključu u tonalitetima do dva predznaka. Dužina osam taktova u taktu sa četvrtinom kao jedinicom brojanja.

Parlato: Primer u bas-ključu sa četvrtinom i osminom kao jedinicom brojanja. Gradivo III razreda.

V razred

Melodijski primer: prima vista – u violinskom ključu u tonalitetima do tri predznaka sa četvrtinom, osminom i četvrtinom sa tačkom kao jedinicom brojanja; dužine osam taktova.

Parlato: Primer u bas ključu u taktu sa četvrtinom, osminom, četvrtinom sa tačkom i polovinom kao jedinicom brojanja; dužine osam taktova. Gradivo IV razreda.

VI razred šestogodišnje i IV razred četvorogodišnje škole

Melodijski primer: prima vista – u violinskom ključu. Dijatonika sa alteracijama u tonalitetima do četiri predznaka, dužine do dvanaest taktova sa četvrtinom, osminom i četvrtinom sa tačkom kao jedinicom brojanja. Poštovanje svih oznaka –tempo; dinamika; fraziranje.

Parlato: Parlato primer u bas-ključu sa četvrtinom, osminom, četvrtinom sa tačkom i polovinom kao jedinicom brojanja. Dužine do dvanaest taktova. Gradivo VI razreda.

NAPOMENA: Za melodijske vežbe – potvrda tonaliteta preko kamertona.

TEORIJA MUZIKE

Izrada testa traje 45 minuta

II razred šestogodišnje i I razred četvorogodišnje OMŠ

Zadaci su u violinskom ključu

 1. Napisati tonove koji nedostaju tako da se dobije tražena lestvica (lestvice do 1 predznaka);
 2. Upisati T (tačno) pored napisanog niza ritmičkih vrednosti poređanih od najkraće do najduže (ili obrnuto);

 3. Upisati zadate tonove (visinu i trajanje) i dodati pauze koje nedostaju (takt 3/4 i 4/4);

 4. Zaokružiti vrstu takta koja odgovara zadatoj melodiji (jedinica brojanja četvrtina i osmina);
 5. Zaokružiti odgovor sa T (tačno) ili N (netačno) – pitanja iz oblasti lestvica, tonskih visina i ritmičkih vrednosti;

 6. Povezati interval sa njegovom šifrom (intervali do Č5);

 7. Dopisati taktice (jedinica brojanja četvrtina).

III razred šestogodišnje i II razred četvorogodišnje OMŠ

Zadaci su u violinskom ključu

Lestvice do 2 predznaka:

 1. Napisati predznake zadatih lestvica ili prepoznati lestvicu na osnovu zadatih predznaka;
 2. Dopisati predznake da lestvični niz bude tačan;
 3. Pronaći grešku u zapisanom lestvičnom nizu;
 4. Izgraditi i prepoznati zadate intervale (naviše i naniže do Č5) i napisati da li su tačni ili netačni napisani intervali (kod izgradnje zadati su samo osnovni tonovi, bez hromatskih);
 5. Izgraditi i prepoznati zadate trozvuke i napisati da li su tačni ili netačni napisani kvintakordi (D5/3 i M5/3) – kod izgradnje zadati su samo osnovni tonovi, bez hromatskih;
 6. Dopuniti zadate taktove ponuđenim ritmičkim vrednostima (gradivo drugog razreda);
 7. Kojoj vrsti takta pripadaju napisani taktovi od ponuđenih odgovora (gradivo drugog razreda);
 8. Poznavanje imena tonova.

IV razred

Zadaci su u violinskom ključu

Lestvice do 2 predznaka:

 1. Dopisati (dopuniti) predznake ili paralelnu lestvicu od zadate lestvice,
 2. Odgovoriti na pitanja iz oblasti lestvica sa T (tačno) ili N (netačno);
 3. Odrediti veličinu i vrstu intervala u zadatoj melodiji i odrediti u kojoj je lestvici (lestvice do 2 predznaka);
 4. Upisati osnovni oblik zadatog trozvuka i napisati koji je oblik i vrsta napisanog obrtaja (durski ili molski);
 5. Povezati kvintakorde na zadatim stupnjevima sa odgovarajućim tonalitetom. (lestvica do 2 predznaka);
 6. Dopuniti ritmički primer napisanim ritmičkim vrednostima (jedinica brojanja: četvrtina, osmina, polovina, četvrtina sa tačkom);

 7. Povezati odgovarajuću ritmičku vrednost sa zbirom prethodnih vrednosti.

V razred šestogodišnje i III razred četvorogodišnje OMŠ

Zadaci su u violinskom i bas ključu

 1. Prebaciti zadatu melodiju iz violinskog u bas ključ i iz četvrtinskog u polovinski ili osminski takt;
 2. Zaokružiti vrstu takta koja odgovara napisanoj melodiji;
 3. Izgraditi zadate intervale naviše i naniže (do Č8);
 4. Odrediti vrstu i veličinu intervala u zadatom dvoglasnom primeru (do Č8);
 5. Zaokružiti tačno napisane predznake zadatih lestvica (do 4 predznaka);
 6. Dopuniti zadat lestvični niz i izgraditi u njemu dominantni septakord (lestvice do 4 predznaka);
 7. Zaokružiti tačan odgovor iz oblasti: vrste tetrahorada;
 8. Ispred napisanih tonova trozvuka upisati predznake tonaliteta a zatim i šifru dobijenih akorada;
 9. Napisati osnovni oblik trozvuka i odrediti kojem glavnom stupnju pripada (zaokružiti ponuđen odgovor);

 10. Uporediti tonske visine u maloj i prvoj oktavi (zaokružiti ponuđen odgovor).

VI razred šestogodišnje i IV razred četvorogodišnje OMŠ

Zadaci su u violinskom i bas ključu

 1. Odrediti vrstu i veličinu intervala u zadatoj melodiji (lestvice do 3 predznaka);
 2. Izgraditi 5/3 na glavnim stupnjevima zadate lestvice (lestvice do 3 predznaka);
 3. Izgraditi trozvuke na zadatim tonovima naviše i naniže (svi trozvuci), a u kvintakordima može da bude zadata terca (srednji ton);
 4. Izgraditi D7 i njegove obrtaje u zadatim lestvicama;
 5. Izgraditi zadate lestvice;
 6. Napisati donji ili gornji tetrahord u zadatim lestvicama i odrediti vrstu;
 7. Upisati taktice u zadatom primeru;*
 8. Dopuniti primer ponuđenim ritmičkim vrednostima.*
* NAPOMENA: U zadacima 7 i 8 jedinica brojanja je: četvrtina, osmina, polovina, četvrtina sa tačkom.
SOLO PEVANjE

Odvojeno nastupaju i posebno se ocenjuju ženski i muški glasovi.

Osnovna muzička škola

I razred ženski / muški glasovi

 1. Stari majstor
 2. Solo-pesma po slobodnom izboru (osim starog majstora) ili vokaliza

II razred ženski / muški glasovi

 1. Stari majstor
 2. Solo-pesma po slobodnom izboru (osim starog majstora)

III razred ženski / muški glasovi

 1. Stari majstor
 2. Solo-pesma po slobodnom izboru (osim starog majstora)

IV razred ženski / muški glasovi

 1. Stari majstor
 2. Solo-pesma po slobodnom izboru (osim starog majstora)
  Program se izvodi napamet.

Srednja muzička škola

I razred ženski / muški glasovi

 1. Stari majstor
 2. Solo-pesma po slobodnom izboru (od klasicizma do danas, osim srpskih i slovenskih kompozitora)
 3. Solo-pesma srpskog ili slovenskog kompozitora

II razred ženski / muški glasovi

 1. Stari majstor
 2. Solo-pesma po slobodnom izboru (od klasicizma do danas, osim srpskih i slovenskih kompozitora)
 3. Solo-pesma srpskog ili slovenskog kompozitora

III razred ženski / muški glasovi

 1. Stari majstor
 2. Solo-pesma po slobodnom izboru (od klasicizma do danas, osim srpskih i slovenskih kompozitora)
 3. Solo-pesma srpskog ili slovenskog kompozitora
 4. Operska arija (od Glukove reforme)

IV razred ženski / muški glasovi

 1. Stari majstor
 2. Solo-pesma po slobodnom izboru (od klasicizma do danas, osim srpskih i slovenskih kompozitora)
 3. Solo-pesma srpskog ili slovenskog kompozitora
 4. Operska arija (od Glukove reforme)

Program se izvodi napamet.

Član 3.

Žiri zadržava pravo da prekine takmičara čija dužina programa prelazi dozvoljenu minutažu.

Član 4.

Rad žirija

U radu žirija za svaku disciplinu učestvuju tri profesora od kojih je jedan predsednik i dva člana. Predsednik žirija se bira na dan početka takmičenja.

Članovi žirija ne ocenjuju takmičare iz svojih klasa, kao i škola u kojima rade, odnosno u kojima su angažovani. Te takmičare će oceniti zamenik članova žirija odnosno sekretar discipline.

Član 4.1

Izbor Laureata

Žiri može dodeliti zvanje Laureata kategorije (razreda) najbolje rangiranom takmičaru u kategoriji (razredu).
Zvanje Laureata kategorije se može dodeliti takmičaru isključivo sa osvojenim maksimalnim brojem poena (100).
U slučaju da u istoj kategoriji bude više takmičara sa osvojenih 100 poena, žiri odlučuje o pobedniku kategorije – Laureatu.

Od svih Laureata kategorija žiri može izabrati, odnosno proglasiti Laureata cele discipline.

U disciplini Klavir „Andrija Čikić“ žiri može dodeliti i diplomu „Najperspektivniji mladi pijanista“, koja se dodeljuje takmičaru prvog ciklusa (od 1. do 3.razreda).

Član 4.2

Na završnom koncertu takmičenja učestvuju Laureati disciplina. Publika glasanjem dodeljuje Nagradu publike.

Član 5.
Uplata donacije za takmičenje
Donacije za takmičare iz Srbije uplaćuju se isključivo u dinarskoj valuti (RSD).
Donacije za takmičare iz inostranstva uplaćuju se isključivo u evrima (EUR).
Član 5.1
Visina donacije
Disciplina Solfeđo:
2.600,00 din. ili 25,00 evra
Disciplina Teorija muzike:
2.000,00 din. ili 20,00 evra
Takmičari koji se prijave za obe discipline ( Solfeđo i Teorija muzike ) uplaćuju donaciju u iznosu od 3.000,00 din. ili 30,00 evra ukupno.
Discipline Klavir, Klavirski duo, Violina, Violončelo, Harmonika, Solo pevanje:
Za učenike I ciklusa OMŠ
-za šestogodišnje školovanje: 1., 2. i 3. razred
-za četvorogodišnje školovanje: 1. i 2. razred
3.000,00 din. ili 30,00 evra
Za učenike II ciklusa OMŠ i učenike SMŠ*
-za šestogodišnje školovanje: 4., 5. i 6. razred
-za četvorogodišnje školovanje: 3. i 4. razred četvorogodišnjeg školovanja
3.600,00 din. ili 35,00 evra
*SMŠ se odnosi na discipline solo pevanje, harmonika, violina i violončelo
Član 6.

Način uplate donacije za takmičenje u dinarskoj valuti:

Svrha uplate – donacija za Takmičenje “Binički”, ime i prezime takmičara, disciplina i kategorija

Primalac – Udruženje“Binički“, Glavna 26 Beograd-Zemun, Republika Srbija.

Žiro račun – 160-6000001907300-82

Član 6.1

Način uplate donacije za takmičenje u valuti evro:

53, 54 or 56: Correspondent bank

BCITITMM INTESA SANPAOLO SPA

MILANO ITALY

57: Account With Institution:

DBDBRSBG

BANCA INTESA AD BEOGRAD

MILENTIJA POPOVICA 7B 11070 NOVI BEOGRAD

SERBIA, REPUBLIC OF

59: Beneficiary Customer:

RS35160600000190730858

BINICKI GLAVNA 26

BEOGRAD-ZEMUN, SERBIA, REPUBLIC OF

Član 6.2
Uplaćena donacija se ne refundira.
Sve eventualne troškove puta i smeštaja snose sami takmičari.
Član 7.
Za takmičenje je potrebno da se popuni onlajn prijava na sajtu:
U prijavi je potrebno dostaviti sliku dokaza o uplati donacije.
(priznanica)
Član 8.
Prijave se podnose do 28. februara 2024. Godine

Član 9.

Bodovanje:

90-100 poena: I nagrada

80-89,99 poena: II nagrada

70-79,99 poena: III nagrada

60-69,99 poena: pohvala

Rezultati takmičenja će biti dostupni na oglasnoj tabli, kao i na sajtu škole:

https://binicki.edu.rs/

Član 10.

U slučaju uvođenja bilo koje epidemiološke mere koje bi sprečile održavanje takmičenja uživo, organizator zadržava pravo da u tom slučaju organizuje takmičenje onlajn o čemu će blagovremeno obavestiti takmičare.
Član 11.

Organizator takmičenja zadržava pravo promene rasporeda takmičenja i termine nastupa takmičara.

Organizacioni odbor

Milena Vukmanović, koordinator

Milica Đokić, član

Bojan Savić, član

Sekretar takmičenja

Bojan Savić

Kontakt: takmicenje@binicki.edu.rs

Sekretar za disciplinu Klavir i Klavirski duo „Andrija Čikić“

Marko Altman

Kontakt: markoaltman@binicki.edu.rs

Sekretar za disciplinu Violina i Violončelo

Jelena Pralica

Kontakt: jelenapralica@binicki.edu.rs

Sekretar za disciplinu Solo pevanje

Milan Obradović

Kontakt: milanobradovic@binicki.edu.rs

Sekretar za disciplinu Harmonika

Miloš Živić

Kontakt: miloszivic@binicki.edu.rs

Sekretar za disciplinu Solfeđo

Slađana Bojović Petrović

Kontakt: sladjanabojovicpetrovic@binicki.edu.rs

Sekretar za disciplinu Teorija muzike

Jelena Manić

Kontakt: jelenamanic@binicki.edu.rs

Tim za dizajn i tehničku podršku takmičenja

Irena Mučibabić

Jelena Jovanović

Marko Đorđević

Za sve dodatne informacije možete se

obratite organizatoru takmičenja putem mejl adrese: takmicenje@binicki.edu.rs

ŽIRI

DISCIPLINA VIOLINA / VIOLONČELO

Vlada Vasiljević, MŠ „Mokranjac“ Beograd

Ana Vesko, MŠ „Josip Slavenski“ Beograd

Danijela Milutinović Nenić, MŠ „Dr Vojislav Vučković“ Beograd

DISCIPLINA SOLO PEVANJE

Tatjana Stojiljković, MŠ „Jovan Bandur“ Pančevo

Ljubomir Popović, MŠ „Josif Marinković“ Vršac

Marta Balaž, MŠ „Isidor Bajić“ Novi Sad

DISCIPLINA HARMONIKA

Danijela Rakić, MŠ „Kosta Manojlović“ Zemun

Goran Penić, MŠ „Isidor Bajić“ Novi Sad

Predrag Jovanović, Muzička škola Niš

DISCIPLINA SOLFEĐO

Jadranka Obradović, MŠ „Živorad Grbić“ Valjevo

Nevenka Despotović, MŠ „Petar Konjović“ Sombor

Jovana Kodić, MŠ „Branko Smiljanić“ Gradiška

Ispitivač: Jelena Manić, MŠ „Stanislav Binički“ Beograd

DISCIPLINA TEORIJA MUZIKE

Jelena Štrbac, MŠ „Stanislav Binički“ Beograd

Valentina Pešić, MŠ „Josif Marinković“ Beograd

Aco Milekić, MŠ „Dr Vojislav Vučković“ Čačak
Autor testova za solfeđo i teoriju muzike: Aleksandra Karalić, MŠ,,Kosta Manojlović“ Zemun

DISCIPLINA KLAVIR / KLAVIRSKI DUO „Andrija Čikić“

Marina Kostić, MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd

Nataša Trbojević, MŠ „Vladimir Đorđević“ Beograd

Draško Božović, MŠ „Stevan Hristić“ Mladenovac

Zamenik: Milica Todorović, MŠ „Stanislav Binički“ Beograd