ЗАКОНСКИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању

Измене и допуне Закона о oсновном
образовању и васпитању 2019.

СТАТУТ

Статут

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о оцењивањ у ОМШ

Правилник о вредновању квалитета рада установе

Примена Закона о заштити података о личности

Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика

Правилник – Правила понашања – МШ Станислав Бинички

ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА („Сл. гласник РС“, бр. 109/2021)

ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ПРОФЕСИЈУ НАСТАВНИКА И ЊИХОВОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2011)

Правилник о стандардима квалитета рада установе Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 14/2018 од 02.08.2018. године

ОКВИР ДИГИТАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА-НАСТАВНИК ЗА ДИГИТАЛНО ДОБА 2019.

ПРАВИЛНИК о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању „Службени гласник РС“, бр. 34 од 17. маја 2019, 59 од 22. априла 2020, 81 од 5. јуна 2020.

Правилници о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада основне и средње школе

Правилник МШ ,,Станислав Бинички“ Београд о вредновању сталног стручног усавршавања унутар установе

ПОСЛОВНИК ШО

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ПРАВИЛНИК О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ

ПРАВИЛНИК О РАДУ НОТОТЕКЕ

Систематизација радних места

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Пословник о раду Савета родитеља

Правилник о заштити података о личности

Пословник о раду Наставничког већа

Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности 30.01.2017.

Одлука о именовању лица за заштиту података о личности

Правилник о мерама заштите и безбедности ученика 2022